Sign in

Contact

Editorial
Wang Xiaolin
xlwang@shmtu.edu.cn
Hu Xinpeng
leo_0701@hotmail.com
World Shipping Research
Zhang Yongfeng
mouse5172@163.com
China Shipping Research
Zhou Dequan
dqzhou1022@126.com
Ports Research
Zhao Nan
rockyzhao1986@163.com
Shipping Service Research
Jin Jiachen
daisyking21@hotmail.com
Circulation
Hu Xianjin
strolling2006@126.com
Art
Wang Haiyan
p1jessica@163.com
Web master
Xu Kai
kernxu@gmail.com
Editorial Board
Yu Shicheng
CPC Party chief of Shanghai Maritime University
Ma Shuo
Vice-president of World Maritime University
Xiao Baojia
Vice-president of Shanghai Maritime University
Zhen Hong
Secretary-general of Shanghai International Shipping Institute
Li Gang
Deputy secretary-general of Shanghai International Shipping Institute
Zhang Jieshu
Deputy secretary-general of Shanghai International Shipping Institute
Mao Boke
Executive editor-in-chief of ‘Shipping Intelligence’ and ‘Shipping Review’